Genel Sağlık Sigortası Prim Borç ve Gecikme Cezalarına nasıl itiraz edilir?

FacebookTwitterGoogle+Paylaş
“GENEL SAĞLIK SİGORTASI PİRİM BORÇ VE GECİKME CEZALARINA İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ” VE İTİRAZ AMAÇLI DİLEKÇE GÖNDEREBİLECEĞİMİZ KAMU KURUMLARI : “SGK KURUMU BAŞKANLIĞI MAKAMINA” / -BULUNULAN İL- ” … VALİLİĞİ MAKAMINA” / “TBMM MECLİS DİLEKÇE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA” / “KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU BAŞKANLIĞINA” SUNULMAKTADIR
“Dün yayınlamakta olduğumuz SGK kurumuna ait GSS genel sağlık sigortası pirim ödeme ve gecikme cezaları borçları sorunları yaşayan mağdurlarımıza destek olması amaçlı ve GSS Borçlarına ait itiraz dilekçesi örneği aşağıda yazdığımız yazımız ile bu gibi sorunlara destek olmaya çalışmaktayız.”
KONU : GSS olarak bilinen sosyal güvenlik sistemi amaçlı; Genel sağlık sigortası uygulamasının çeşitli yönleriyle ülkemizde maddi ve manevi açıdan mağduriyet yaşatmaktadır, bu konuda yaşanan mağduriyetlerin giderilmesini ve GSS genel sağlık sigortasının isteğe bağlı yapılmasını istiyoruz.
İSTEM : 1.Genel sağlık sigortası uygulaması;Anayasa’nın 2.maddesinde belirtilen devletin temel niteliklerinden “Sosyal Devlet” ilkesine, 2.“Herkesin Maddi ve Manevi Varlığını Koruma ve Geliştirme Hakkı”nı tanımlayan 17. maddesine,3.“Sağlık Hakkı” ve 4.“Sosyal Güvenlik Hakkı”na, 5.”Ailenin korunması” ilkesi ve 6.diğer ilkelere ilişkin Anayasa hükümlerine ve 7.ayrıcada Onaylanmış Uluslararası Sözleşmelere aykırılık oluşmaktadır. 8.Ayrıca resen tescil ile kişisel gelir hesaplanması uygulaması vergilerin kişisel olması temeli ile geliri ve mal varlığı olmayan kişinin bulunduğu hanenin, evinin genel varlık ve kaynakları düşünülmesi nedeniyle bireysel değil,kişiyi bulunduğu ikametgahtaki hane halkınla birlikte olmak üzere,o kişinin geliri varmış gibi işlemleri resen tescil yolu ile mevzuat nedeniyle mecburen yönlendirterek aslında ailesini bu ilgisiz yolla dolaylı olarak cezalandırılıyor.
Sağlık bütün insanların doğuştan kazandığı 9.”temel bir haktır.”Sağlık hizmetleri:“herkes için eşit, ulaşılabilir,nitelikli ve parasız olmalıdır” Bütün sağlık harcamaları başkaca:10.”hiçbir katkı,katılım payı,ilave ücret sağlık primi koşulu” olmadan “genel vergiler”den karşılanmalıdır.11.Anlamadığımız başka bir noktada,sigortalısınız ama bir ay para ödeyemezseniz sizi hastaneye almıyorlar.Kamu hizmeti açısından bir suç oluşmaktadır.
12.Ama hizmet vermedikleri bu sürede GSS prim borcu yazmaya ve 13.6183 sayılı kanun ile faiz işletmeye devam ediyorlar. GSS prim borcu; ödenmesi zorunlu olan, hatta ödeme süresi geciktikçe gecikme zammı ve cezası üzerine eklenen bir borç olduğundan, bu borçtan kurtulmanın öncelikli yolu tabii ki borcu ödemektir. Her ay tahakkuk ettirilen GSS. Genel Sağlık Sigortası prim borcu, kişinin herhangi bir sağlık yardımı alıp almadığına, genel sağlık sigortasından yararlanıp yada yararlanmadığına hiç bakılmaksızın,tahakkuk ettirilmektedir.
Bu nedenle ilgili kişinin hiçbir sağlık yardımı almamış olması, GSS.Genel Sağlık Sigortasından hiç faydalanmamış olması, hatta Genel Sağlık Sigortalısı olduğunu sonradan öğrenmesi, şu anki düzenlemeler çerçevesinde, o kişi adına çıkarılmış olan, GSS prim borcunu hiçbir şekilde etkilemez, SGK prim borcunun miktarında herhangi bir değişiklik yapılması veya çıkarılan GSS borcunun silinmesi talep edilemez denilmektedir. Dolayısıyla bazı kişilerin SGK tarafından re’sen genel sağlık sigortalısı olarak tescil edilmesinin ve çıkan prim borcunun dayanağı yeni getirilen Genel Sağlık Sigortası mevzuatlarının oluşturduğu yasal hükmüdür.
Yukarıda belirtildiği şekilde tahakkuk ettirilerek kişilere tebliğ edilen GSS prim borcunun, 14.SGK’nın,diğer prim alacaklarından hiçbir farkı olmayıp, 5510 sayılı kanunun primlerin ödenmesi başlıklı 88’inci, prim borçlarına halef olma, gecikme cezası ve gecikme zammı ile iadesi gereken primler başlıklı 89’uncu maddesi ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine tabi bir borçtur. Dolayısıyla her aya ait GSS prim borcunun takip eden ayın sonuna kadar ödenmesi zorunlu olduğu gibi, bunun süresinde ödenmemesi halinde gecikme zammı ve cezası eklenmekte, ayrıca ödeme emrine rağmen ödenmemesi halinde kurumun icra ve haciz yoluna başvurma hakkı bulunmaktadır.
Uygulama ayrıca Anayasa’nın 2.maddesinde belirtilen devletin temel niteliklerinden “sosyal devlet” ilkesine,“herkesin maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkı”nı tanımlayan 17.maddesine,“sağlık hakkı” ve “sosyal güvenlik hakkı”na,”ailenin korunması” ilkesi ve diğer ilkelere ilişkin anayasa hükümlerine,Borçlar Kanunu’na,İş Kanunu’na ve ayrıcada onaylanmış uluslararası sözleşmelere aykırılık oluşmaktadır.
Ayrıca res’en tescil ile kişisel gelir hesaplanması uygulaması vergilerin kişisel olması temeli ile geliri ve mal varlığı olmayan kişinin bulunduğu hanenin, evinin genel varlık ve kaynakları düşünülmesi nedeniyle bireysel değil,kişiyi bulunduğu ikametgahtaki hane halkınla birlikte olmak üzere,o kişinin geliri varmış gibi işlemleri res’en tescil yolu ile mevzuat nedeniyle mecburen yönlendirerek aslında ailesi bu ilgisiz yolla dolaylı olarak cezalandırılıyor. 15.İlgili mağduriyet yaratan yasanın koşullarının vatandaşlarımıza zorunlu ödeme kapsamından çıkartılmasını,16.isteğe bağlı tutulmasını, oluşan SGK kurumuna ait GSS prim borçlandırması nedeniyle oluşan mağduriyetlerin önlenmesini istiyoruz.
SONUÇ : Genel sağlık sigortası’ nın zorunlu olması Anayasa’nın 56, 17, 60, 18, 2, 65 maddelerine aykırıdır.Vergilerin şahsiliği ilkesi çiğnenmiştir. Genel sağlık sigortası’nın zorunlu olması Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 2, 5, 4 maddelerine aykırıdır. Anayasamız ve Kanun ile yönetmelik şartları uluslararası sözleşmelere göre aynı şekilde yine uyumsuzdur. Genel sağlık sigortasının isteğe bağlı yapılmasını ve ödenmiş primlerin ise emekli çalışan prim gün hesabına dahil edilerek mağduriyetin kısmen giderilmesini saygılarımla vatandaşlarımız için yönetiminizden arz ederim.